#K19 - Chiquita WabamYa (Captain)
#375 - Betty CrackHer
#514 - Bunz Bunny
#406 - Jane Accostin'
Kimma Kazie
#23 - Mad Eye Molly
Makillda
Megan
#420 - Missy Smelliott
#F11 - O'Britterator
#5000 - Stache Bot
#5134 - Skull Candi
#1253 - Some Watery Tart
Teddy Rupp
#700C - Triple Lexx